กระบวนการการจัดการความรู้ที่นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเชื่อมโยงงานและบูรณาการงานจากทุกหน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จากมาตราฐานคุณภาพการให้บริการที่กำหนด หรือข้อตกลงระดับการให้บริการ(Service Level Agreement: SLA)สำหรับผู้ใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากระบวนการภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สำนักวิทยบริการ จึงได้จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ(Service Level Agreement: SLA) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้ได้ขั้นตอนการทำงานที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

SLA สำนักวิทยบริการฯ