dscf0948
dscf0910
dscf0931
dscf0936
dscf8083
dscf8085
dscf8111
dscf8115
dscf8128
dscf8136
dscf8146
dscf8157
dscf8170
img_0338
11070841_944210752277532_5376276121864803274_o
13650641_10210324167167053_521448142_n
13664377_10210324168127077_2084500283_n
13664506_10210324165447010_640658027_n
13866734_10210324167487061_2115953585_n
13866848_10210324163366958_1964365259_n

                 กระบวนการการจัดการความรู้ที่นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเชื่อมโยงงานและบูรณาการงานจากทุกหน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จากมาตราฐานคุณภาพการให้บริการที่กำหนด หรือข้อตกลงระดับการให้บริการ(Service Level Agreement: SLA)สำหรับผู้ใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากระบวนการภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สำนักวิทยบริการ จึงได้จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ(Service Level Agreement: SLA) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้ได้ขั้นตอนการทำงานที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

SLA สำนักวิทยบริการฯ