บริการเว็บโฮสติ้ง

บริการเว็บโฮสติ้ง

บริการโฮสติ้ง (Web Hosting)

บริการเว็บโฮสติ้ง คือ การให้บริการรับฝากเว็บไซต์ ภายใต้โดเมนเนม ของ dusit.ac.th สำหรับหน่วยงาน บุคลากร ภายใต้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำส่งที่ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 ชั้น2 โทร 022445240

โดยจะแบ่งการให้บริการเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย      Download แบบฟอร์มคลิกที่นี่
  2. บุคลากรของมหาวิทยาลัย      Download แบบฟอร์มคลิกที่นี่