โครงสร้างและหน่วยงาน

โครงสร้างและหน่วยงาน

ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ Tel : 02 244 5301-3, 5306, 5308
ฝ่ายห้องสมุด Tel : 02 244 5321, 5305
ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) Tel : 02 244 5226, 5220
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ Tel : 02 244 5240, 5233
ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) Tel : 02 244 5244, 5225