สถิติ


สถิติ

จำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Database Usage Statistics Searches
2564 2565 2566
ACM Digital Library 1,356 1,244 1,077
SpringerLink – Journal 8,410 3,037 2,007
American Chemical Society (ACS) 1,025 499 328
Emerald Management (EM) 1,146 443 478
Academic Search Ultimate (ASU) 26,341 11,894 2,147
Engineering Source (ENS) - 3,020 1,050
ScienceDirect 10,510 9,683 8,774
ProQuest Dissertation & Theses Global 980 - -
Web of Science 263 - -
Applied Science & Technology 20,801 - -
SDU Usage Statistics View
2564 2565 2566
SDU eBook 31,255 104,348 33,967