ข้อตกลงในการบริการ

ข้อตกลงในการบริการ

ตารางแสดงเวลาและขั้นตอนในงานบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(Service Level Agreement: SLA)

ลำดับ ประเภทงานบริการ เวลาในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์
1 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 24 ชั่วโมง นางอัมพร กรวยทรัพย์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 022445304
2 บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเคาน์เตอร์ ชั้น 2 ไม่เกิน 5 นาที/ 1 เล่ม นางวีณา พันธุ์กุ่ม อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 022445325
3 บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ไม่เกิน 10 นาที/ 1 เล่ม นางวีณา พันธุ์กุ่ม อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 022445325
4 บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างศูนย์การศึกษาฯ (Inter Library Loan) ดังนี้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาฯ นครนายก และศูนย์การศึกษาฯ หัวหิน 5 วัน นางอัมพร กรวยทรัพย์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 022445304
5 บริการยืม-คืนวารสารและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ไม่เกิน 5 นาที/ 1 เล่ม นางสาวนงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 022445329
6 บริการห้องผลงานวิชาการ 1 วันทำการ นางสาวบุบผา แสนคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 022445291
7 บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online) 24 ชั่วโมง นางสาวรักขณาวรรณ์ ชูทอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 022445319
8 บริการเตรียมฝึกประสบการณ์ 1 วันทำการ นางสาวรสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย อาคารวิทยบริการ 022445308
9 บริการยืม Notebook สำหรับค้นคว้าภายในสำนักวิทยบริการฯ 3 ชั่วโมง ฝ่ายสำนักงานอำนวยการฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 022445317
10 เวลาทำการให้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 วันทำการ นางสาวศิริพร ธรรมศร,นางสาวสมยง สีมันตะ อาคารวิทยบริการ 022445300
ลำดับ ประเภทงานบริการ เวลาในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์
1 บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC-LMS) 2 วันทำการ นายอกนิษฐ์ ธรรมปาโล อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 022445315
2 บริการถ่ายทำ ตัดต่อ ผลิตสื่อ ประกอบการเรียนการสอน 1-30 วัน ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ อาคาร 11 ชั้น 4 022445460
3 บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 15 นาที นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี,นางเบญญาภา ยวงอักษร,นางสาววรรณภรณ์ นุชเจริญ อาคาร 11 ชั้น 3 022445223
4 บริการจองห้อง SDU Online Learning 15 นาที นางเบญญาภา ยวงอักษร,นางสาวชุติวรรณ ภิญญากรณ์ อาคาร 11 ชั้น 3 022445226
5 บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 30 วัน นางเบญญาภา ยวงอักษร อาคาร 11 ชั้น 3 022445226
6 บริการจัดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร Microsoft Office 1-2 วันทำการ นางสาววรรณภรณ์ นุชเจริญ อาคาร 11 ชั้น 3 022445220
7 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั่วโมง นางสาววรรณภรณ์ นุชเจริญ อาคาร 11 ชั้น 3 022445220
ลำดับ ประเภทงานบริการ เวลาในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์
1 บริการติดตั้งระบบ VPN (Virtual Private Network)  1 วันทำการ นายสถิตย์ เชิดฉันท์ อาคาร 11 ชั้น 2 022445240
2 บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง 1 วันทำการ นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว อาคาร 11 ชั้น 2 022445240
3 บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร 10 นาที นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์,นายสุทัศน์ รุ่งเรือง อาคาร 11 ชั้น 2 022445240
4 บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับบุคคลภายนอก 10 นาที นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์,นายสุทัศน์ รุ่งเรือง อาคาร 11 ชั้น 2 022445240
5 บริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  7 วันทำการ นายจักร ชมภูนุช,นายอมรินทร์ ธนารักษ์,นายพงศธร อินหนองฉาง อาคาร 11 ชั้น 3 ภายใน 9480,022445221, 022445229
6 บริการ Download โปรแกรมของ Microsoft ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายสำหรับนักศึกษา 10 นาที นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว อาคาร 11 ชั้น 2 022445240
7 บริการการใช้ WIFI ณ ร้าน Café Library ของมหาวิทยาลัย 5 นที นายสุทัศน์ รุ่งเรือง อาคาร 11 ชั้น 2 022445240
8 บริการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีไม่สามารถเข้าใช้งานได้และบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับ 5 นาที นายสนธยา แย้มเดช อาคาร 11 ชั้น 2 022445244
9 บริการระบบประชุมออนไลน์ผ่าน Application Microsoft Teams และ Zoom ตามเวลาที่กำหนด นายชัชวาลย์ ลาภเกิน,นายสถิตย์ เชิดฉันท์ อาคาร 11 ชั้น 2 022445244