เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

Google Scholar
Google Scholar

Google Scholar ใช้ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการโดยสามารถ ค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียวทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์

Endnote
Endnote

Endnote เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการเอกสารอ้างอิง จัดการทางบรรณานุกรม (Biliography or reference) ทั้งการจัดเก็บและการใส่รายการอ้างอิง (citation) สำหรับการทำรายงาน วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ และต้นฉบับบทความวิจัย

Turnitin
Turnitin

เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ (Plagiarism Checking) พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูล ที่ปรากฏว่าซ้ำ (จากการคัดลอกและดัดแปลงจากงานผู้อื่น) โดยแสดงรายการเป็นแถบสี และระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ ซึ่งรายงานต้นฉบับ (Originality Report) สามารถทำให้ผู้สอนสามารถติดตาม และแปลผล เพื่อประกอบการประเมินผลงานชิ้นนั้นได้อย่างสะดวก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ) ติดต่อสอบถาม 02-2444146-7

อักขราวิสุทธิ์
อักขราวิสุทธิ์

โปรแกรม/การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมผลงานต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น โดย ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือตรวจสอบ การคัดลอกภาษาไทยโดยเฉพาะ และมีการพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถตรวจสอบภาษาอังกฤษได้ด้วย การเข้าใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมลงนาม)