ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการยืม-คืน หนังสือ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ อาจารย์ประจำและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้บัตรประจำตัวที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ในการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
นักศึกษา นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาจากงานทะเบียนการศึกษา ให้นำบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องมีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร และต้องไม่หมดอายุ มาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และสำหรับนักศึกษาที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนก่อนจึงจะใช้บริการได้

ทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท / เอก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ค่าปรับต่อวันต่อเล่ม
เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน
หนังสือทั่วไป 5 10 7 20 15 30 5 บาท
นวนิยาย/เรื่องสั้น5 10 7 20 15 30 5 บาท
หนังสือสำรอง 3 5 3 5 3 5 5 บาท
สื่อมัลติมีเดีย(ซีดี-รอม) 3 5 3 5 3 5 5 บาท
วารสาร 7 5 7 5 7 5 5 บาท
หนังสือพิมพ์ 7 5 7 5 7 5 5 บาท
ผลงานวิชาการ3 5 5 10 5 10 10 บาท
วิจัย3 5 5 10 5 10 10 บาท
ดุษฎีนิพนธ์3 5 5 10 5 10 10 บาท
วิทยานิพนธ์3 5 5 10 5 10 10 บาท
ภาคนิพนธ์3 5 5 10 5 10 10 บาท
หมายเหตุ :
  • คืนเกินกำหนด อัตราค่าปรับเล่มละ 5/10 บาทต่อวัน ตามประเภทสื่อ
  • หนังสือเล่มเดิมสามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
  • กรณีที่สามารถมีสิทธิได้มากกว่า 1 สถานภาพ ให้ใช้สิทธิเพียงสถานภาพเดียว
  • กรณีหนังสือชำรุด สูญหาย ต้องซื้อใหม่มาใช้คืน หรือใช้เงินเป็นจำนวน 1 เท่า (ไม่ร่วมค่าปรับ)
  • กรณีวันกำหนดส่งตรงกับวันปิดทำการ ในวันเปิดทำการวันแรกไม่ต้องเสียค่าปรับ จะคิดค่าปรับเมื่อนำส่งคืนในวันถัดไป

ระเบียบการยืม-คืน Notebook

ประเภทอุปกรณ์ ประเภทสมาชิก จำนวน ระยะเวลาในการยืม ระยะเวลาในการยืมต่อ
โน๊ตบุ๊ค นักศึกษา 1 เครื่อง 3 ชม. -
อาจารย์ 1 เครื่อง 3 ชม. -
เจ้าหน้าที่ 1 เครื่อง 3 ชม. -
หมายเหตุ :
  • นักศึกษาจะต้องแลกบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ขอยืม Notebook และจะได้รับบัตรนักศึกษาคืนเมื่อส่งคืน Notebook เรียบร้อยแล้ว
  • ใช้งานภายในห้องสมุดเท่านั้น

ระเบียบการยืม-คืน อุปกรณ์ไอที

ประเภทอุปกรณ์ ประเภทสมาชิก จำนวน ระยะเวลาในการยืม ระยะเวลาในการยืมต่อ
คีบอร์ด,เมาส์,หูฟัง,สายแลน นักศึกษา 1 อัน 8.00-17.00 น. -
อาจารย์ 1 อัน 8.00-17.00 น. -
เจ้าหน้าที่ 1 อัน 8.00-17.00 น. -
หมายเหตุ :
  • นักศึกษาจะต้องแลกบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ขอยืมอุปกรณ์ไอที และจะได้รับบัตรนักศึกษาคืนเมื่อส่งคืนอุปกรณ์ไอที เรียบร้อยแล้ว
  • ใช้งานภายในห้องสมุดเท่านั้น