แนะนำสำนัก

แนะนำสำนัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์เข้ามาสืบค้นและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการองค์ความรู้ และการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา และได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดเวลา

พัฒนาการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น เกิดจากการรวมตัวของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2547 ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้เพื่อให้มีการรวมงานบริการที่ทำหน้าที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน นำมาสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัฒนธรรมองค์กร

มีความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

วิสัยทัศน์

“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคลังสารสนเทศชั้นนำของสถาบันอุดมศึกษาที่รองรับการให้บริการหลากหลาย” ภายในปี พ.ศ.2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ

  1. จัดหา รวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
  2. จัดหาและบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
  3. การบริการวิชาการสู่สังคมและสนับสนุนการเรียนการสอน
  4. พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

เป้าหมาย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคลังสารสนเทศโดยเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ

สมรรถนะหลัก

  1. เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
  2. เป็นศูนย์รวมความรู้ที่เน้นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
  3. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนและสังคม
  5. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน