เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ คณะครูต่างชาติและนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพฯ
เยี่ยมชม ONE WORLD LIBRARY โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะ ให้การต้อนรับ
โดยการเยียมชมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลที่ 2 จำนวน 72 คน
เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ณ อาคาร ONE WORLD LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aritdusit&set=a.840994227832674