ขอขอบคุณ อ.ภิชา ใบโพธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลือกใช้พื้นที่การเรียนรู้ ลานกิจกรรม Monster Inc. ชั้น 1 อาคาร ONE WORLD LIBRARY ในการจัดโครงการประยุกต์ใช้และบูรณาการศิลปะ ดนตรี และลีลา สำหรับแสดงผลงานนักศึกษา