เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ One World Library หัวข้อ "CYBER VACCINATED (เข็มกระตุ้น+++) " วิทยากรพิเศษ: นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ นิติกร กองกฎหมาย ดำเนินกิจกรรมโดย: นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยพูดคุยในเรื่องมิจฉาชีพออนไลน์ กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค พรบ.ไซเบอร์ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ลานกิจกรรม Monster Inc. ชั้น 1 อาคาร ONE WORLD LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.797688858829878&type=3