เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการบันทึกเทปและบริการพื้นที่การเรียนรู้สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และดำเนินรายการโดย ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ นอกจากนี้ มีวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ลานกิจกรรม Monster Inc. ชั้น 1 อาคาร ONE WORLD LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ขอบคุณภาพและข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด.)
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.797655145499916&type=3