เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมโครงการทบทวนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) จัดโดย สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.วัฒนวุฒิ ช้างชนะ ชี้แจงวัตถุประสงค์ฯ ของโครงการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) ผศ.ดร.วรรณมาศ ต้นสอน ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส
https://www.facebook.com/media/set?vanity=aritdusit&set=a.797645225500908

(ขอบคุณภาพและข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด.)