ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8(9)/2566 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมงาน SDU...Community Engagement Expo 2023 “๙ ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน” 2) สรุปการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ iGroup Southeast Asia Conference 2023 3) กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ OWL 4) รายงานผลการดำเนินงานจากฝ่ายงานของสำนักวิทยบริการฯ โดยเป็นการประชุมร่วมกับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ในรูปแบบ Hybrid เพื่อการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมงาน SDU...Community Engagement Expo 2023 “๙ ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 8-9 ธันวาคม 2566 การประชุมมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม The Library Cafe ชั้น 2 อาคาร One World Library
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aritdusit&set=a.789992872932810