เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ One World Library หัวข้อ“ร้านกาแฟ กับ การเรียนรู้” โดยนางสาวนภณัฐ ชมพู บุคลากรฝ่ายสำนักงานอำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และน้อง ๆ ทีมงาน Poll Cafe มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมประมูลของที่ระลึกเพื่อสมทบทุนการศึกษา ณ ลานกิจกรรม Monster Inc. ชั้น 1 อาคาร ONE WORLD LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #ความสุขกับOWL #ONEWORLDLIBRARY #OWL #OWLSDU #ARITSDU #SDU #SUANDUSIT #พื้นที่การเรียนรู้OneWorldLibrary #TheLibraryCafé #พื้นที่การเรียนรู้TheLibraryCafé
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aritdusit&set=a.789940452938052