เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ YBhg. Datuk Dr. Abg Hj. Abdul Rauf Abg Hj. Zen และคณะผู้บริหารจาก The Sarawak State Library, Malaysia เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ One World Library เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ แนวความคิด การออกแบบห้องสมุด รูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการจัดการห้องสมุด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมต้อนรับ Mr.Pote Narittakurn CEO, iGroup Ltd. กล่าวหัวข้อ Talk about OWL และ ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวหัวข้อ Library to University และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศาลาชื่นอารมณ์ จากนั้นเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ One World Library ในด้านการนำแนวคิดจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาสู่การปฏิบัติจริง การนำเทคโนโลยีดิจิทัล และทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789493316316099&type=3