สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มสด. ดำเนินการจัดการอบรม “การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานประจำปี ในรอบประเมิน 2/2565 โดยมี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายบริหาร ผศ.อัษฎา พลอยโสภณ กล่าวเปิดการอบรม จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากอาจารย์คณะครุศาสตร์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผศ.ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษา น.ส.สุพรรณิการ์ ทับมณี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ชำนาญการ และ นางเบญญาภา ยวงอักษร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ชำนาญการ เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ข่าว: ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้/ภาพ: อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ