เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชัน (Application) ในการวางแผนการทำงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสนุทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากสำนักวิทยบริการฯ ในห้วข้อ “การใช้แอปพลิเคชัน (Application) ในการวางแผนการทำงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี” นำโดย ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ นายสถิตย์ เชิดฉันท์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และนางสาวสุพรรณิการณ ทับมณี เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) ชำนาญการ โดยช่วงเข้าเป็นการอบรมสำหรับบุคลากรสายบริหารและสายวิชาการ ช่วงบ่ายสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)