ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเด็กไทย สู่ยุค AI” และคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) แสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์” จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “AI กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21”โดย ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการออกแบบการเรียนรู้ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา AI CENTER FOR EDUCATION SCI-TECH SDU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผศ.ดร.สันทัด ชูวงค์อินทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน เจ้าของสิทธิ์แพลตฟอร์ม CiRA CORE วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการเสวนา โดย คุณพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบัน EdCA ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (ขอบคุณภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด./ข่าว: รสสุคนธ์)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ