เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณประดับศรี เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด และคุณรักขณาวรรณ์ ชูทอง นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของห้องสมุดในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงแบบผกผัน” จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยภายในงานสัมมนาเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทของห้องสมุดในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยายพิเศษ หัวข้อ The Role of the Library for a Leading Research University : Case study - Shanghai Jiao Tong University Library

โดย Prof. Dr. Xinwan Li, Director, Shanghai Jiao Tong University Library

การอภิปราย หัวข้อ ก้าวต่อไปของห้องสมุดในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงแบบผกผัน โดย คุณสุพรรณี หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบรรยาย หัวข้อ ก้าวให้ไกล…มุ่งสู่ห้องสมุดดิจิทัลด้วย 9 ทักษะบรรณารักษ์ยุคใหม่

โดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล รองคณบดีฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานสัมมนามีขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ข่าว: รสสุคนธ์ )

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ