สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านสิ่งสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมการดำเนินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง สิ่งสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบคำถามระหว่างสองหน่วยงาน และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการดำเนินที่อาคาร One World Library ห้อง Online Learning Room 19 และ 20 และ The library Café Co-working Space ของสำนักวิทยบริการฯ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 (ขอบคุณภาพและข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด.)

อัลบั้มภาพ 13 ภาพ