สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Collaborative working on cloud computing” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Collaborative working on cloud computing โดย คุณสถิตย์ เชิดฉันท์ หัวหน้าฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และคุณเบญญาภา ยวงอักษร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับชำนาญการ โดยมีคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 09.00 – 12.00 น.(ขอบคุณภาพและข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ