เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. นายสถิตย์ เชิดฉันท์ และคณะดำเนินการสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการถ่ายทอดการนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับธนาคารออมสิน ในรูปแบบ Hybridผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้อง online 19 และ online 20 (ข่าว:รสสุคนธ์ /ภาพ:ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้)

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=aritdusit&set=a.689913156274116

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ