สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์สุพรรณิการ์ ทับมณี บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 32304 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว:รสสุคนธ์/ภาพ: TBL)
 

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ