สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเรื่องการประยุกต์ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษารหัส 59 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์สุพรรณิการ์ ทับมณี และน.ส.วรรณภรณ์  นุชเจริญ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 11204 ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: วรรณภรณ์)

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ