บริการเว็บโฮสติ้ง

บริการเว็บโฮสติ้ง

บริการโฮสติ้ง (Web Hosting)

บริการเว็บโฮสติ้ง คือ การให้บริการรับฝากเว็บไซต์ ภายใต้โดเมนเนม ของ dusit.ac.th สำหรับหน่วยงาน บุคลากร และ นักศึกษา ภายใต้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำส่งที่ กลุ่มงานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 ชั้น2 โทร 022445240

โดยจะแบ่งการให้บริการเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย      Download แบบฟอร์มคลิกที่นี่
  2. บุคลากรของมหาวิทยาลัย      Download แบบฟอร์มคลิกที่นี่
  3. นักศึกษา การขอใช้บริการมีขั้นตอนดังนี้
    1. อาจารย์ผู้สอน แจ้งความจำนงค์ ขอเป็นผู้บริหารจัดการนักศึกษา (Reseller)      Download แบบฟอร์มคลิกที่นี่
    2. นักศึกษา มีหน้าที่ลงทะเบียนขอใช้พื้นที่ webhost แบบ online ผ่านเว็บไซด์ อาจารย์ผู้ได้รับสิทธิ์ Reseller

คู่มือการใช้งาน