Microsoft Office Online

Microsoft Office Online

บริการ Microsoft Office Online

การใช้งานโปรแกรมสำนักงานปัจจุบัน โปรแกรมที่เป็นที่นิยมใช้กัน ก็คือกลุ่ม Microsoft Office ซึ่งประกอบไปด้วย Microsoft Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น หากต้องการติดตั้งแบบถูกลิขสิทธิ์ ก็ต้องจัดซื้อหามาใช้ แต่หากเป็นบุคลากร / นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิ์ใช้งานได้ฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ ในบริการของ Office 365 เพียง มีอีเมล์ มหาวิทยาลัย จะได้รับสิทธิ์ ในการติดตั้ง Microsoft Office รุ่นใหม่ล่าสุด

การ log in email มหาวิทยาลัยเพื่อใช้งาน สามารถเข้าได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
www.sdumail.dusit.ac.th
www.outlook.com/dusit.ac.th
www.outlook.com/mail.dusit.ac.th

สำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้ง Microsoft Office มาก่อน หรือเครื่องที่มี Microsoft Office รุ่นที่เก่า ระบบจะมีคำเชิญชวนให้ติดตั้งใหม่
คู่มือการติดตั้ง Microsoft Office Online