สมาชิก

สมาชิก

สมาชิกของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาชิกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของมหาวิทยาลัย

สิทธิสมาชิก
1.ใช้บริการการอ่านและยืมทรัพยากรสารสนเทศตลอดจนใช้บริการต่อเนื่องต่าง ๆ ที่ห้องสมุดกลางและห้องสมุดศูนย์การศึกษา
2.สืบค้นข้อมูลทั้งจากฐานข้อมูลที่สมาชิกเครือข่ายจัดทำ และฐานข้อมูลจากต่างประเทศทุกสาขาวิชาที่บอกรับเป็นสมาชิก
3.ใช้บริการยืม/ขอสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
4.ใช้อินเตอร์เน็ตในการท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆ และใช้ในการติดต่อทางอีเมล
5.สิทธิการใช้บริการอ่านและยืมวัสดุห้องสมุดจากห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

บัตรสมาชิก
1.นักศึกษาใช้สมาร์ทการ์ด ซึ่งเป็นบัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด
2.บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท ใช้สมาร์ทการ์ด ซึ่งเป็นบัตรประจำตัวเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด

อายุสมาชิก
1.นักศึกษา 1 ปีการศึกษา
2.บุคลากร 1 ปีการศึกษา หรือตามสัญญาจ้างกรณีเป็นลูกจ้างหรือพนักงานมหาวิทยาลัย

สมาชิกบุคคลภายนอก

ประเภทและอัตราค่าบำรุงของสมาชิกบุคคลภายนอก
รายวัน (ใช้บริการได้ 1 วันทำการ)
สำหรับบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการของห้องสมุดเป็นรายวัน มีข้อปฏิบัติดังนี้
1.ชำระค่าธรรมเนียมคนละ 20 บาท พร้อมทั้งแลกบัตรประจำตัวไว้ที่เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออกชั้น 1
2.เมื่อใช้บริการเสร็จแล้ว ติดต่อขอแลกบัตรคืนได้
3.ใช้บริการได้ที่ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาชิกรายปี (อายุสมาชิก 1 ปีนับจากวันที่สมัคร)
ชำระค่าธรรมเนียมคนละ 1,000 บาท ที่ฝ่ายอำนวยการ ทางเข้า-ออกชั้น 1
สิทธิสมาชิก
1.ใช้บริการได้ที่หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ