บริการให้คำปรึกษา สอบถาม และแจ้งการใช้งานเกี่ยวกับระบบ wi-fi และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ตุลาคม 27, 2017

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการให้คำปรึกษา สอบถาม และแจ้งการใช้งานเกี่ยวกับระบบ wi-fi และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

@อาคาร 11 ชั้น 2 โทร. 02-244-5233, 5240

Please follow and like us: