ARIT เตรียมพร้อมระบบนิเทศออนไลน์ฯ (ม.ค.- ก.พ. 62)

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กุมภาพันธ์ 11, 2019

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม Skype for Business พร้อมทั้งบุคลากรดูแลระบบฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนิเทศออนไลน์ ให้กับอาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาในการสัมนาระหว่างฝึกปฎิบัติการสอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกระจก (ทางเชื่อมอาคาร) ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ

(ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา/Support RMP2)

ชมภาพ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2298050876893506&type=1&l=dc0803998c

      

Please follow and like us: