ARIT ต้อนรับน.ศ.จากโครงการ “เสริมสร้างครูปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0”

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มกราคม 26, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับอาจารย์ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 ในโครงการ “เสริมสร้างครูปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0” เข้ารับฟังการบรรยายจากสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมี อาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร และร่วมกิจกรรมจากฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) พร้อมทั้งแนะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านทรัพยากรห้องสมุด เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารวิทยบริการฯ (ข่าว:รสสุคนธ์/ภาพ:อภิญญา)

Please follow and like us: