ARIT จัดกิจกรรม Work Based Learning @TBL การนำเสนอผลงาน Application NaviiSDU

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, ธันวาคม 21, 2018

 ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Work Based Learning @TBL การนำเสนอผลงาน Application NaviiSDU ในโครงการนวัตกรรม AR/VR เพื่อการเรียนรู้ โดยมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ และ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการฝึกประสบการณ์การทำงานของนักศึกษา ณ ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 3 –21 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย

Please follow and like us: