โครงการห้องสมุดปลอดขยะ (SDU ARIT Zero Waste)

By ปภาวิน ปัญญาใส, สิงหาคม 17, 2018

ที่มาโครงการ :
โครงการห้องสมุดปลอดขยะ (SDU ARIT Zero Waste) เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และด้วยทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในกรอบยุทธศาสตร์ “สวนดุสิต 5.0” ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นการจัดการคุณภาพตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนโยบายในการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และส่วนที่เป็นพื้นที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean & Green University)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เห็นถึงความสำคัญของการลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดขยะ หรือขยะเท่ากับศูนย์ (Zero Waste) โดยยึดหลักการ 3Rs ประกอบด้วย Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) และเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะและของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

 1. เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลที่สนใจ สามารถนำขยะไปใช้ใหม่หรือใช้ให้เกิดประโยชน์
 2. เพื่อรณรงค์ให้เกิดการลดละเลิกการสร้างขยะภายในองค์กร และทราบถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
 3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเหมาะสมตามหลักการ 3Rs

 

รายละเอียดกิจกรรม :

 • เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “วิกฤตขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”
 • กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
 • กิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์
 • ชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste
 • แสดงผลงาน Recycle Show Case
กำหนดการ :
โครงการห้องสมุดปลอดขยะ (SDU ARIT Zero Waste)
วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561
เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ลานกิจกรรม Virtual Library อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13.30 – 14.00 น. – กล่าวรายงานโครงการ โดย นายวีระพันธ์  ชมภูแดง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กล่าวเปิดโครงการ โดย ดร.สวงค์ บุญปลูก
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

14.00 – 15.30 น. เสวนา หัวข้อ “วิกฤตขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”

ผู้ร่วมเสวนา

 1. คุณพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 2. คุณณัฐพล แย้มฉิม     ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 3. คุณทิพสุดา คิดเลิศ     รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ดำเนินการเสวนา
คุณอลิศ    พันธ์พรสม     กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

15.30 – 16.00 น.  กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
16.00 – 17.00 น. – กิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์
– ชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste
– แสดงผลงาน Recycle Show Case

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน :

https://goo.gl/forms/YqQnAhtFRef4meGJ2

Please follow and like us: