สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2561

By จิราพร ภิญญากรณ์, กันยายน 21, 2018

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากม.เกษตรศาสตร์และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ คุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกล่าวต้อนรับว่าที่ผู้ตรวจประเมิน และผู้สังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ โดยการตรวจประเมินครั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินได้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว แบ่งออกเป็น 8 หมวด คือ หมวดที่ 1 ทั่วไป หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และหมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว ซึ่งผลการตรวจประเมิน สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ผ่าน” เกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) โดยคณะผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป การตรวจประเมินดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี และชุติวรรณ ภิญญากรณ์)

Please follow and like us: