บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยการสารนเทศ (Web OPAC) การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ การค้นหาหนังสือตามชั้น การใช้หนังสืออ้างอิง ให้คำแนะนำในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ แนะนำข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2,3,4 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 0-2244-5325, 0-2244-5329, 0-2244-5291