บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ แก่สมาชิกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ และสื่อทัศนวัสดุออกนอกห้องสมุดได้ สำนักหอสมุดได้กำหนดระเบียบการให้บริการยืม-คืนของสมาชิกแต่ละประเภทไว้ชัดเจน โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการยืมหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น2 หรือยืมด้วยตนเองโดยใช้ เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-check book) อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น1 หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืม-คืนหนังสือได้ที่ โทร 0-2244-5325 เบอร์ภายใน 5325

ช่วงเวลาให้บริการ :
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

นักศึกษา นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาจากงานทะเบียนการศึกษา ให้นำบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะต้องมีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร และต้องไม่หมดอายุ มาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และสำหรับนักศึกษาที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนก่อนจึงจะใช้บริการได้
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ อาจารย์ประจำและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้บัตรประจำตัวที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ในการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด

สิทธิ์การยืมหนังสือ

ทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท / เอก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ค่าปรับต่อวันต่อเล่ม
เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน
หนังสือทั่วไป 5 10 7 20 15 30 5 บาท
นวนิยาย/เรื่องสั้น 5 10 7 20 15 30 5 บาท
หนังสือสำรอง 3 5 3 5 3 5 5 บาท
ผลงานวิชาการ 3 3 5 10 5 10 10 บาท
วิจัย 3 3 5 10 5 10 10 บาท
ดุษฎีนิพนธ์ 3 3 5 10 5 10 10 บาท
วิทยานิพนธ์ 3 3 5 10 5 10 10 บาท
วารสาร/นิตยสาร 7 7 5 5 3 5 5 บาท
หนังสือพิมพ์ 7 7 5 5 7 5 5 บาท

หมายเหตุ :

  • - ค่าปรับหนังสือค้างส่ง กำหนดอัตราค่าปรับเล่มละ 5/10 บาทต่อวัน ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  • - หนังสือเล่มเดิมสามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
  • - กรณีที่สามารถมีสิทธิได้มากกว่า 1 สถานภาพ ให้ใช้สิทธิเพียงสถานภาพเดียว
  • - กรณีหนังสือชำรุด สูญหาย ต้องให้ซื้อหนังสือใหม่ ชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งเดียวกันหากไม่มีปีพิมพ์เดิม ให้ซื้อปีพิมพ์ใหม่กว่ามาใช้คืน หรือชดใช้เป็นเงินจำนวน 1 เท่าของราคาหนังสือ (ไม่รวมค่าปรับ)
  • - กรณีวันกำหนดส่งตรงกับวันปิดทำการ ในวันเปิดทำการวันแรกไม่ต้องเสียค่าปรับ จะคิดค่าปรับเมื่อนำส่งคืนในวันถัดไป