บริการยืมระหว่างห้องสมุดศูนย์การศึกษา


บริการยืมระหว่างห้องสมุดศูนย์การศึกษา

บริการยืมระหว่างห้องสมุดศูนย์การศึกษา

บริการยืมหนังสือให้แก่สมาชิกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น ที่ต้องการใช้หนังสือห้องสมุดเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ห้องสมุดศูนย์นครนายก ห้องสมุดศูนย์หัวหิน ห้องสมุดศูนย์ลำปาง และห้องสมุดศูนย์ตรัง โดยสมาชิกสามารถขอยืมผ่านช่องทางของสำนักวิทยบริการฯ ส่วนกลาง และติดต่อรับ/ยืมตัวเล่มด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์บริการฯ ของห้องสมุดแต่ละแห่ง

ระเบียบการให้บริการ

  1. บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น
  2. แสดงบัตรบุคลากร/บัตรนักศึกษา ตามที่หน่วยงานสังกัด
  3. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ
  4. บุคลากร สามารถเข้าใช้บริการด้วยตนเองตามห้องสมุดศูนย์ฯ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน / สำนักวิทยบริการส่วนกลางดำเนินการให้

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. สืบค้นรายการหนังสือ : https://sdu-opac.dusit.ac.th/ ตรวจสอบสถานะที่จัดเก็บของหนังสือ
  2. กรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดขอใช้บริการ ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อที่ชัดเจนเพื่อการติดต่อกลับ ทาง Mail/ โทรศัพท์ <<แบบฟอร์มการขอใช้บริการ>>
  3. ติดต่อบรรณารักษ์/ผู้รับผิดชอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่คุณรักขณาวรรณ์ ชูทอง 02-2445319 (โทรภายใน 5319), 081-9047328