บริการห้องสมุด


บริการห้องสมุด

ระบบสืบค้นทรัพยาการสารสนเทศของห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาไทย) ประกอบด้วย งานวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาไทย) การใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์และมือถือ เช่น iOS หรือ Android เป็นต้น

รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวจากหนังสือพิมพ์ โดยเลือกเรื่องราว ความสำคัญ และเหตุการณ์ปัจจุบัน

รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของบทความจากวารสารวิชาการ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย

บริการยืมหนังสือให้แก่สมาชิกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น ที่ต้องการใช้หนังสือห้องสมุดเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย UC-TAL (Interlibrary Loan)

การยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดกลุ่มเครือข่ายผ่านระบบ EBSCO Discovery Service (EDS)

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ แก่สมาชิกห้องสมุด

สมาชิกห้องสมุดสามารถส่งคำขอจองหนังสือเล่มที่ต้องการ ทางเว็บไซต์ http://sdu-opac.dusit.ac.th

บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยการสารนเทศ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ