บริการห้องสมุด

บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ แก่สมาชิกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ และสื่อทัศนวัสดุออกนอกห้องสมุดได้ สำนักหอสมุดได้กำหนดระเบียบการให้บริการยืม-คืนของสมาชิกแต่ละประเภทไว้ชัดเจน โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการยืมหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น2 หรือยืมด้วยตนเองโดยใช้ เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-check book) อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น1 หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืม-คืนหนังสือได้ที่ โทร 0-2244-5325 เบอร์ภายใน 5325

ช่วงเวลาให้บริการ :
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการ เวลา 8.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท / เอก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ค่าปรับต่อวันต่อเล่ม
เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน
หนังสือทั่วไป 5 10 7 20 15 30 5 บาท
นวนิยาย/เรื่องสั้น 5 10 7 20 15 30 5 บาท
หนังสือสำรอง 3 5 3 5 3 5 5 บาท
สื่อมัลติมีเดีย(ซีดี-รอม) 3 5 3 5 3 5 5 บาท

บริการจองหนังสือ

เป็นบริการที่สมาชิกห้องสมุดสามารถส่งคำขอจองหนังสือเล่มที่ต้องการใช้แต่มีผู้อื่นยืมออกไป โดยสามารถส่งคำขอจองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดจากหน้าเว็บเพจของสำนักหอสมุดที่ http://sdu-opac.dusit.ac.th เมื่อหนังสือเล่มดังกล่าวถูกนำมาคืน เจ้าหน้าที่บริการยืมคืนจะเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นหนังสือจองซึ่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เป็นเวลา 3 วัน หากผู้จองไม่มารับหนังสือ เจ้าหน้าที่จะนำไปขึ้นชั้นปกติต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2244-5325 เบอร์ภายใน 5325

บริการวารสาร

ให้บริการวารสารสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ มีหลายฉบับภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกันกำหนดการพิมพ์ที่สม่ำเสมอ โดยกำหนดออกเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน รวมเนื้อหาทางด้านวิชาการ ด้านความบันเทิง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนและนันทนาการ
รูปแบบการให้บริการวารสาร (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. วารสารฉบับปัจจุบัน ให้บริการตัวเล่มบริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (อาคารเก่า) โดย ผู้ใช้สามารถหยิบตัวเล่มได้ด้วยตนเอง และอ่านภายในพื้นที่กำหนด วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอื่น สมาคมทางวิชาชีพ องค์การภาครัฐ และเอกชน ตัวเล่มวางเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร
2. วารสารฉบับล่วงเวลา หรือฉบับย้อนหลัง จัดเก็บและให้บริการในระบบชั้นปิด ขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (อาคารเดิม) หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2244-5329 เบอร์ภายใน 5329

ช่วงเวลาให้บริการ :
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการ เวลา 8.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท / เอก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ค่าปรับต่อวันต่อเล่ม
เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน
วารสาร 7 5 7 5 7 5 5 บาท
หนังสือพิมพ์ 7 5 7 5 7 5 5 บาท

บริการยืมระหว่างห้องสมุดศูนย์การศึกษา (Inter Library Loan Service)

เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดยืมทรัพยากรสารสนเทศ ของศูนย์การศึกษาที่ไม่มีตัวเล่มอยู่ในห้องสมุดของตนจากห้องสมุดศูนย์อื่น กำหนดให้บริการยืมของสมาชิกตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ ขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการ อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 (อาคารเดิม) หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2244-5304 เบอร์ภายใน 5304 อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น3 (อาคารเดิม) หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2244-5329 เบอร์ภายใน 5329

บริการผลงานวิชาการ

ให้บริการผลงานวิชาการ งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป สามาชิกห้องสมุดสามารถยืม-คืนหนังสือผลงานวิชาการกลับบ้านได้

ช่วงเวลาให้บริการ :
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการ เวลา 8.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท / เอก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ค่าปรับต่อวันต่อเล่ม
เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน
ผลงานวิชาการ 3 5 5 10 5 10 10 บาท
วิจัย 3 5 5 10 5 10 10 บาท
ดุษฎีนิพนธ์ 3 5 5 10 5 10 10 บาท
วิทยานิพนธ์ 3 5 5 10 5 10 10 บาท
ภาคนิพนธ์ 3 5 5 10 5 10 10 บาท

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยการสารนเทศ (Web OPAC) การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ การค้นหาหนังสือตามชั้น การใช้หนังสืออ้างอิง ให้คำแนะนำในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ แนะนำข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2,3,4 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 0-2244-5325, 0-2244-5329, 0-2244-5291