ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (อังกฤษ: Library of Congress Classification) เรียกย่อๆ ว่า L.C. เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมในห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือเฉพาะสาขาอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยหนังสือในหมวดต่างๆ ดังนี้

หมวดหนังสือ
A ความรู้ทั่วไป (General Work) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
C ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
D ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่า (History:General) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
E-F ประวัติศาสตร์อเมริกา (History:America (Western Hemisphere)) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
G ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Maps, Anthropology, Recreation) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
H สังคมศาสตร์ (Social Sciences) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
J รัฐศาสตร์ (Political Science) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
K กฎหมาย (Law) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
L การศึกษา (Education) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
M ดนตรี (Music) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
N วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
P ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม (Linguistics, Literature) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
Q วิทยาศาสตร์ (Science) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
R แพทยศาสตร์ (Medicine) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
S เกษตรศาสตร์ (Agriculture) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
T เทคโนโลยี (Technology) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
U วิทยาการทหาร (Military Science) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
V นาวิกศาสตร์ (Naval Science) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4
Z บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library Science) ใช้บริการได้ที่ชั้น 2,
ภาษาอังกฤษและหนังสืออ้างอิง ชั้น 3,
ห้องผลงานวิชาการ ชั้น 4

โปรดตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ต้องการจากฐานข้อมูลห้องสมุด ที่ http://sdu-opac.dusit.ac.th หลังจากพบรายการแล้ว โปรดจดเลขหมู่หนังสือ เพื่อการหยิบตัวเล่มบนชั้นหนังสือที่จัดเรียงให้บริการตามระบบ L.C.