การยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา


การยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

การยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย

การยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย UC-TAL (Interlibrary Loan) เป็นการขอยืมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย UC-TAL เงื่อนไขการยืมเป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขการขอใช้บริการ

 • ห้องสมุดใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะทาง วิธีการจัดส่งเอกสาร และความรวดเร็วในการดำเนินการของทางห้องสมุดผู้ให้ยืม
 • ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ : ค่าสำเนาเอกสาร ค่าจัดส่ง ค่าบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องสมุดผู้ให้ยืม
 • ผู้ใช้สามารถขอยืมหนังสือได้สูงสุด 3 รายการต่อการขอใช้บริการหนึ่งครั้ง
 • จำนวนวันที่สามารถยืมได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดหรือหน่วยงานเจ้าของหนังสือ

  อัตราค่าให้บริการ
 • ค่ายืมฉบับจริง (กรณีส่งทางไปรษณีย์) 100 บาท / คำขอ
 • ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ หนังสือ งานวิจัย 100 บาท
 • ค่าสำเนาเอกสาร 1-100 หน้า หน้าละ 2 บาท ตั้งแต่หน้า 101 หน้าละ 1 บาท

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ผู้ขอใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ http://uc.thailis.or.th/index
 • นำรายละเอียดต่างๆ แจ้งต่อบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยที่จะขอยืม ฯลฯ
 • กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ <<คลิกที่นี่>>

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิพนธ์ เศวตจามร / 02-244-5321 / 0814951249