วิสัยทัศน์ห้องสมุดสีเขียว

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการบริหารจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ตามกรอบยุทธศาสตร์ “สวนดุสิต 5.0” โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนโยบายในการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และส่วนที่เป็นพื้นที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean & Green University) สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและลดขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  • จัดหา รวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • จัดหาและบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
  • การบริการวิชาการสู่สังคมและสนับสนุนการเรียนการสอน
  • พัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

เป้าหมาย

  • ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • เน้นการลดใช้พลังงานและทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
  • บริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs เพื่อลดปริมาณขยะและของเสีย นำไปสู่การเป็นห้องสมุดปลอดขยะ (SDU ARIT Zero Waste)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ห้องสมุดปลอดขยะ โดยบริหารจัดการเน้นหลักการ 3Rs (Reduce / Reuse / Recycle)