แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 2562

แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
ประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ถือเป็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งนอกจากสำนักวิทยบริการฯ จะเป็นห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ยังเป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าได้อย่างดีอีกด้วย อีกทั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2563 และการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Reprofiling) ที่มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยสะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean & Green University) รวมทั้งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ ตามกลยุทธ์ที่ 3 ด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาในด้านการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะ การจัดการอากาศ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการฯ จึงได้วางกรอบและแนวทางการดำเนินงาน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยเน้นการดำเนินงานตามแนวคิด “ลดเพื่อโลก” ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยนำระบบคุณภาพ 5ส ต่อยอดสู่ 7ส เพื่อให้เกิดความสวยงามและใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน รวมทั้งการดำเนินการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs (Reduce/ Reuse/Recycle) เพื่อการเป็นห้องสมุดปลอดขยะ (SDU ARIT Zero Waste) ในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดและสำนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
  2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
  3. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน ควบคู่ไปกับการใส่ใจเรื่องการลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
  4. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการลดใช้พลังงานและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
  5. เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ความเชื่อมโยงการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดระยะเวลาดำเนินการผู้รับผิดชอบ
1.โครงการ “ลดเพื่อโลก”
1.1 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ
(1) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ
(2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำอย่างคุ้มค่า
(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่
เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด
(EUI)
(2) เพิ่มอัตราการประหยัดพลังงานภายในอาคารหอสมุดได้ร้อยละ 15
(3) รายงานผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียน้ำ
เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562ฝ่ายสำนักงาน
1.2 ลดปริมาณขยะโดยยึดหลักการ 3R (Reduce/ Reuse/Recycle)(1) ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
(2) มีวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสม
(3) สามารถบริหารจัดการคุณภาพน้ำทิ้งที่เกิดจากขยะหรือเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะ ทั้งในส่วนข้อมูลปริมาณขยะที่ส่งจำหน่าย และปริมาณขยะที่นำมา recycle หรือ reuseเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562ฝ่ายสำนักงาน
1.3 ลดการใช้ทรัพยากร
รณรงค์การใช้ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ เช่น การประชุมโดยใช้ระบบ e-Meeting การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น
(1) ลดการใช้กระดาษ
(2) ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาคุณภาพการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน “สำนักงานสีเขียว”
ปริมาณการใช้กระดาษลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562ฝ่ายสำนักงาน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
2.1 อบรมให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและดำเนินการตามแนวทางพัฒนาห้องสมุดสีเขียว(1) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้หลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(2) จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด
เดือนธันวาคม 2561 – เดือนสิงหาคม 2562ฝ่ายสำนักงาน
2.2 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม(1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
(2) เกิดการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2562ฝ่ายสำนักงานและ
ฝ่ายห้องสมุด
2.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสื่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงานจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงานต่อปีเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562ฝ่ายสำนักงาน
3.กิจกรรม “ต่อยอด 5ส สู่ 7ส เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม”(1) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
(2) พื้นที่สำนักงานสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
(3) ลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร
(4) พื้นที่ปฏิบัติงานสวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด
(2) คะแนนประเมินความเข้าใจหลังการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
เดือนพฤศจิกายน 2561ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้และฝ่ายสำนักงาน
4.กิจกรรมห้องสมุดปลอดขยะ (SDU ARIT Zero Waste)(1) สามารถนำขยะ/วัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้ใหม่ หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
(2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดขยะภายในห้องสมุดและภายในมหาวิทยาลัย
(1) จำนวนนักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน
(2) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
(3) ปริมาณขยะที่นำมา Reuse และ Recycle
เดือนมีนาคม 2562ฝ่ายสำนักงานและฝ่ายห้องสมุด
5.การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยประเมินและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมภายในสำนักงานและห้องสมุด เช่น ขยะกระดาษ เศษอาหาร เป็นต้น
(1) การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นต์องค์กร
(2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก
(1) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(2) ห้องสมุดมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการก๊าซเรือนกระจกเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562ฝ่ายสำนักงาน
6.กิจกรรม “Share & Learn for Save” ระหว่างบุคลากรของห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และบัณฑิตวิทยาลัย(1) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุด
(2) ห้องสมุดทุกแห่งทั้งภายในและภายนอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(1) ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่ประจำ ณ วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู้และเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
(2) ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง รวมทั้งวิทยาเขตและบัณฑิตวิทยาลัย
เดือนพฤษภาคม 2562ฝ่ายสำนักงานและ
ฝ่ายห้องสมุด

ปฏิทินการดำเนินงาน

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562ต.ค.61พ.ย.61ธ.ค.61ม.ค.62ก.พ.62มี.ค.62เม.ย.62พ.ค.62มิ.ย.62ก.ค.62ส.ค.62ก.ย.62
1.จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562|—–|
2.นำแผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและการวัดผล|—–—–|
3.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อชี้แจงและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ|—–—–|
4.ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562|—–—————————————–|
5.จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน|—–|
6.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักฯ|—–|
7.ทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำร่างแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563|—–|