สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1/2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด (EUI) อัตราการประหยัดพลังงานของอาคารสำนักวิทยบริการ การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ด้านพลังงาน (Save Energy) และกิจกรรมสายตรวจพลังงาน การประชุมมีขึ้นในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Sharing Room อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ชุติวรรณ ภิญญากรณ์)