สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การขอรับรองการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) การตั้งจุดรับบริจาคขยะพลาสติกเพื่อการรีไซเคิล การนำเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ชุติวรรณ ภิญญากรณ์)