ARIT SDU เข้ารับเกียรติบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคล

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบเกียรติบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) ประเภทบุคคล และเป็น 1 ใน 15 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูมโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และจิราพร ภิญญากรณ์)