ประวัติห้องสมุดสีเขียว

ประวัติห้องสมุดสีเขียว (SDU ARIT Green Library)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแม่ข่ายประสานงานความร่วมมือ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงพลังงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยปัจจุบันมีหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและที่ปรึกษา จำนวน 51 แห่ง

Timeline ของการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

พ.ศ. 2557 – 2559 สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและรายงานผลการการจัดการพลังงานทุกปี
พ.ศ. 2559 – 2560มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (SDU Reprofiling) โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean & Green University)
พ.ศ. 2560กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (ARIT Green Library) และดำเนินการกิจกรรมสำคัญต่างๆ อาทิเช่น การอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) การจัดกิจกรรม 5ส. การบริหารจัดการพลังงานด้านต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
พ.ศ. 2561ดำเนินงานตามแนวคิด “ลดเพื่อโลก” ไม่ว่าจะเป็น การรณรงค์ลดใช้พลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว โครงการห้องสมุดปลอดขยะ (SDU ARIT Zero Waste) โดยจัดงานเสวนาหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”และกิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์  
ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการรับรองการเป็นห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2562ต่อยอดความสำเร็จด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยนำระบบคุณภาพ 5ส ต่อยอดสู่ 7ส เพื่อให้เกิดความสวยงามและใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน รวมทั้งการดำเนินการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs (Reduce/ Reuse/Recycle) และจัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว (open green library)