เครือข่ายความร่วมมือ

สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1084 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ : 0-2942-8616 | โทรสาร : 0-2940-5834
เว็บไซต์ http://lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-9022-3, 089-893-9397
โทรสาร 02-734-9021
e-mail : tla2497@yahoo.com
เว็บไซต์ http://tla.or.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2579 0113, +66 (0) 2942 8500-11
เว็บไซต์ http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus

กระทรวงพลังงาน

ที่อยู่ 555/2, สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ศูนย์ Energy Complex อาคาร บี ชั้น 3,
ถนนวิภาวดีรังสิต, แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 140 6286
เว็บไซต์ http://energy.go.th/

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
E-mail : info@deqp.mail.go.th
เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน):TGO

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790
โทรสาร : 02-143-8400
อีเมล์ : info@tgo.or.th
เว็บไซต์ http://www.tgo.or.th/

หน่วยงานความร่วมมือ

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R)
 • สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 • ห้องสมุดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • สำนักบรรณสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สำนักหอสมุดวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
 • โรงเรียนนายเรือ
 • สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • โรงเรียนสา
 • สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • โรงเรียนหนองเรือวิทยา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • ห้องสมุดพูนทวีสิน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ห้องสมุดศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร