ARIT SDU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “5ส สู่ 7ส เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “5ส สู่ 7ส เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และระบบมาตรฐานสากล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในภาคเช้าเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ 5ส และ 7ส และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในภาคบ่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารสำนักวิทยบริการ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการจัดการคุณภาพและกำหนดมาตรฐานการจัดการคุณภาพ 7ส ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี อาจารย์ฐิติธร บุญเรือง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงาน เป็นวิทยากรร่วม สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าใจและทราบถึงวิธีการจัดการคุณภาพ 7ส เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน ควบคู่ไปกับการใส่ใจเรื่องการลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยการอบรมในครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และลานกิจกรรม Virtual Library อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ข่าว : จิราพร / ภาพ : ปิยะวัฒน์ / เทวี / ชุติวรรณ / วรรณภรณ์ / จิรโรจน์)