สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2563”

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับเกียรติบัตรชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) ประเภทบุคคล และเป็น 1 ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูมโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

นายวีระพันธ์ชมภูแดงกล่าวถึงการดำเนินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งหน่วยงานเห็นความสำคัญเรื่องภาวะโลกร้อน จึงสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยผู้ปฏิบัติงานซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมส่วนบุคคล ในกิจกรรมการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) ประเภทบุคคล โดยมีผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6 คน ชดเชยคาร์บอน จำนวน 15.7 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาเพื่อการเป็นห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งดำเนินการลดโลกร้อนอย่างจริงจัง(ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))