เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “5ส สู่ 7ส เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” คือโครงการสืบเนื่องของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต เพื่อตอบรับการพัฒนาดำเนินงานการพัฒนา SDU ARIT Green Library ประจำปี 2562

เนื่องด้วยการตระหนักถึงความสำคัญ ในการการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาสร้างมาตรฐานและให้ความรู้ด้วยระบบการจัดการคุณภาพ 5ส ต่อยอดสู่ 7ส เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีพื้นที่สำนักงานสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร

โดยโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับภาคการศึกษาหน่วยงานเครือข่าย มุ่งเน้นการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตามแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในกรอบยุทธศาสตร์ “สวนดุสิต 5.0” ที่มุ่งเน้นการบริหารคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปอื่นของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : มหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม/ SDU Clean & Green University

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

  1. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงาน ควบคู่ไปกับการใส่ใจเรื่องการลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
  2. เพื่อกำหนดมาตรฐานการจัดการคุณภาพ 7ส ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  3. เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้วัสดุสำนักงาน